مربای بالنگ محبوب انتخابی مناسب برای صبحانه با خامه است و طعم فراموش نشدنی دارد.