مربای گل و آلبالو محبوب همراه با فالوده در عصر تابستان را حتما امتحان نمایید. هرچند طعم خوش مربای گل محبوب را با خامه نمی توان فراموش کرد.