مربای هویج محبوب برای صبحانه کودکان همراه با کره و همچنین چاشت مناسب با خامه است.